2022

2022 උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශය නව පාඨ ග්‍රන්ථයට අනුව නිවැරදිව හදාරන්න.

How to study A/L New Syllabus (Vidusara Article)
AL 2021 Biology Vidusara How to study new syllabus

Important Links

Download Biology New syllabus from NIE website – ජීව විද්‍යා නිර්දේශය
http://www.nie.lk/pdffiles/tg/sALSyl%20Biology.pdf

Download Biology Resource books – සම්පත් පොත් 

Download Teacher Guides – ගුරු අත් පොත් 

Download Prototype Model Biology Paper for 2019 A/L – මුලකෘති ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

2022 A/L Biology – උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව පන්ති 

Monday – 1.15 pm – 3.45 pm @ Rotary Hall, Nugegoda
සඳුදා පව 1.15 ට නුගේගොඩ රොටරි

Tuesday – 1.30 pm – 4 pm @ Sasip, Nugegoda
අගහරුවදා පව 1.30 ට නුගේගොඩ සැසිප්

Saturday – 10 am – 12.30 pm @ Guru Madala, Kalutara
සෙනසුරාදා පෙව 10 ට කළුතර ගුරු මඩල 

පංති පිළිබඳ විමසීම් 0718935954 (චානක)

To receive a free SMS on Latest news on Biology syllabus
Type 20AL or 21AL Biology and SMS to 071-6000300

2021 Biology HIran Amarasekera Class Time Table

Download Campbell Biology

Download Campbell Biology 11th Edition (pdf)

Comments

Leave a Reply - ඔබේ අදහස් ලියන්න.