6 3 සමයෝගී, විෂමයෝගී, ප්‍රමුඛ හා නිලීන ලක්ෂණය Advanced Level Biology Genetics- Homozygous Dominant
Questions