6 4 පරස්පර ලක්ෂණ, ඒකාංග, ද්වි අංග ප්‍රවේණික මුහුම් – A/L Biology Unit 6 ප්‍රවේණිය Monohybrid cross
Questions